MASTERCART accepted VISA accepted

Сигурността на плащането е обезпечена със сертификат Thawte

. . . . . . . . . .
Адрес: България, с. Сребърна
Срeбърна е биосферен резерват, който се намира край село Сребърна, на 16 километра западно от град Силистра и на 2 километра южно от река Дунав. Включва езерото Сребърна и околностите му - обща площ 600 хектара. Сребърна е разположен на главния миграционен път на прелетните птици между Европа и Африка - "Via Pontica".

Съществуват няколко легенди за произхода на името на резервата. Според едната на това място в неравна битка с печенегите намира гибелта си хан Сребрун. Друга легенда разказва, че по бреговете на блатото е заровена лодка, пълна със сребро. Третата легенда е най-правдоподобна и гласи, че наименованието произхожда от приказната картина, която може да се наблюдава тук при пълнолуние вечерно време.

През 1911 г. към Сребърна проявява интерес българинът Алекси Петров. Той посещава мястото и впечатлен от красотата на птичия свят, планува експедиции и изучава гнездящите птичи колонии. От местността в миналото се интересуват и австрийски изследователи орнитолози.

Сладководното езеро Сребърна е с дълбочина 1-3 метра и с площ 2-2,5 км?. Тук се срещат 139 вида растения, като 11 от тях са редки или застрашени от изчезване извън територията на Сребърна. Резерватът изобилства от животински свят - 41 вида бозайници, 11 вида влечуги, 10 вида земноводни и 24 вида риби - видра, европейска дива котка, степна скачаща мишка, воден плъх, смок мишкар, шипобедрена костенурка, жаба дървесница, щука, каракуда, червеноперка, езерен рак и др.
Но Сребърна е най-известна с птиците по територията си: тук гнездят 221 вида птици, от които къдроглав пеликан, малък корморан, блестящ ибис, лопатар, ням лебед, белоока потапница, малка белочела гъска, червеногуша гъска, сива гъска, патици, мустакат синигер и др. На това място се намира единственото  в България гнездово находище на голяма бяла чапла.

През 1948 г. местността Сребърна е обявена за резерват, а през 1977 - за биосферен резерват от списъка на ЮНЕСКО. През 1983 г. се включва в списъка на паметниците на световното културно наследство и природните забележителности на ЮНЕСКО.
При биосферния резерват Сребърна e уреден природо-научен музей с ескпозиция от препарирани обитатели. Около Сребърна е обособена и екопътека с площадки за наблюдение на птиците.
© 2001 — 2022 | All rights reserved | created by format.bg